Menu

Duyurular

Forum: Türk Oyuncular

 1. Avatar Resmi
  Administrator
  info@magazin.biz.tr
  Mesaj
  11
  Konu
  8
  Üye Avatarı

  Mesaj:11

  Konu:8

  Aldığı Beğeni:1  Magazin.biz.tr Forum Genel Kuralları  BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK

  Amaç
  MADDE 1- (1) Bu kuralların amacı ; forumun genel işleyişini ve üyelerinin forum içerisindeki her türlü paylaşımı ile ticari işlerini bu kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2- (1) Bu kuralların kapsamı; forum genelindeki tüm iletiler ve kayıtlı üyelerdir.

  Tanımlamalar
  MADDE 3- (1) Kuralların uygulanmasında; platform ve forum tanımları Magazin.biz.tr'i ifade eder.

  (2) Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder.Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

  Üyelerin sorumluluğu
  MADDE 4- (1) Bu platformdaki her üye; yazdığı iletilerinden, paylaşımlarından ve ticari işlerinden sorumludur.

  (2) Üyelerin forumda belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.

  T.C. Mevzuatına aykırı haller
  MADDE 5- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz,ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.

  Hukuki uyuşmazlıklarda Magazin.biz.tr'in sorumluluğu
  MADDE 6- (1) 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.


  İKİNCİ BÖLÜM: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ

  Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı
  MADDE 7- (1) Forumda bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

  (2) Forumdaki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde;

  üyenin iletisi silinerek uyarılır.Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Hukuka ve adaba aykırı haller
  MADDE 9- (1) Her üye ; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür.

  (2) Bu maddenin 1. Fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 2 ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar
  MADDE 10- (1) Forumda yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:

  a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik
  b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri
  c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

  Hacking haberleri ve paylaşımı
  MADDE 11- (1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek ve desteklemek maksadıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu maksatla ileti yazılamaz.

  a) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler

  (2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 ile 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  İleti yazma şekli
  MADDE 12- (1) Üye, forumdaki yazılarının tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazmak yasaktır.

  (2) Üye, forumda bir konu içerisinde art arda 2 veya üzeri ileti yazamaz.

  (3) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir.Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  ATATÜRK ve diğer 3. şahıslar aleyhine yazılan iletiler
  MADDE 13- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ULU ÖNDER Mustafa Kemal ATATÜRK'ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN'a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz,paylaşım yapılamaz,ticari eylemde bulunulamaz.

  (2) Üyeler, dünya ülkelerinin devlet başkanları,devlet büyükleri,siyaset ve din adamları ve diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda bulunamaz,ileti gönderemez ve ticari eylemlerde bulunamaz.

  (3) Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 5 ila 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FORUM DÜZENİ

  Yanlış kategoride açılan konular
  MADDE 14- (1) Forumda uygun olmayan kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular yönetimce uygun kategoriye taşınır.

  (2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket edilmeye devam edilmesi halinde üye; 2 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Üyelik bilgilerinin paylaşılması
  MADDE 15- (1) Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde;

  hesabını bilerek yada bilmeyerek paylaşan üye 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Kişilik haklarına saldırının ve hakaret fiilinin gerçekleşmesi
  MADDE 16- (1) Forumda diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine aykırı; kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı;hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda;

  üyenin iletisi uyarılmadan silinir ve ye 5 ila 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Forum yönetimi hakkında görüş ve düşünceler
  MADDE 17- (1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler forum genel kuralları dairesinde belirtilir.

  (2) Yönetim aleyhine gerçekleştirilecek , içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir. Ayrıca ilgili üye forumdan, hakaretinin derecesine göre 10 günden az olmamak üzere uzaklaştırma cezası alır.

  (3) Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir.Bu talepler bu maddenin 2.fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.

  a) Yukarıdaki fıkraya göre forumdan haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, info@magazin.biz.tr e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin forum kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.
  b) Taleplerin asılsız olması veya forum kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.

  (4) Yukarıdaki 1.fıkra, 2.fıkra ve 3.fıkra (a, b bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, forumdan 10 gün süreyle uzaklaştırılır

  Suçlamanın kanıta dayanması
  MADDE 18- (1) Forum dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan ************** ve benzeri suçları içeren isnatlarda bulunulamaz.Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

  (2) Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

  Din, dil ve ırk ayrımcılığı ile siyasi söylemler ihtiva eden iletiler
  MADDE 19- (1) Hiçbir üye forum dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:

  a) Avatar
  b) İmza
  c) Üye profil kısımları
  d) Forum geneli mesajlaşma alanları

  (2) Hiçbir üye forum dahilinde siyasi (ideolojik) tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.

  (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye 3 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Uzaklaştırılan üye adına paylaşım ve ticaret yapma
  MADDE 20- (1) Bu platformdan uzaklaştırılan üyeler ile ilgili hareket eden üye uyarılır. Bu tür üyeler adına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde;

  üye 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Birden fazla üyeliğe sahip olunması
  MADDE 21- (1) Forumda birden fazla üyeliğe sahip olunamaz.Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini forumda açılan ilgili konuya açıkça belirtmek zorundadır.

  Rahatsızlık veren tanıtımlar
  MADDE 22- (1) Özel mesaj (pm) yoluyla üyeleri sürekli rahatsız ederek web sitesi, ürün tanıtımları yapılamaz.

  (2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye uyarılır.Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye 5 ila 15 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Başka iletişim kanallarında gerçekleşen haller
  MADDE 23- (1) Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

  (2) Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde ************** sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.
Bu web sitesi çerez kullanıyor
Oturum açma bilgilerinizi saklamak, web sitesi tercihlerini kaydetmenize, içerik ve reklamları kişiselleştirmenize, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için oturum bilgilerini saklamak için çerezleri kullanıyoruz.
     
Sohbet Kolay Sohbet Sohbet Kolay Sohbet Chat ekolay Kolay Chat Tarz Sohbet Sohbet Kolay Sohbet kolay chat