Menu

Threaded View

 1. #1
  Avatar Resmi
  Öğretmenabi
  Mesaj
  166
  Konu
  166
  Üye Avatarı

  Mesaj:166

  Konu:166

  Aldığı Beğeni:0  31 Aralık 2018 PAZARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 30642 (4. Mükerrer)

  TEBLİĞ

  Adalet Bakanlığından:
  2019 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ


  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblâğ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Tarife 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

  Uzlaştırma ücretinin sınırları

  MADDE 4 – (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.
  (2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.

  Uzlaştırma ücretinin ödenmesi

  MADDE 5 – (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

  Uzlaştırmacı giderleri

  MADDE 6 – (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre yapılan zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere masraflar, bu Tarifenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.
  Uygulanacak tarife

  MADDE 7 – (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

  Tarife

  MADDE 8 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:
  a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 132-198 TL,
  b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
  1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 396-529 TL,
  2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 529-661 TL,
  3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 661-793 TL,
  4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 793-925 TL,
  c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;
  1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 198-264 TL,
  2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 264-330 TL,
  3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 330-396 TL,
  4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 396-462 TL
  arasında ücret ödenir.

  Yürürlük

  MADDE 9 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Etiketler
Konuyu Görüntüleyenler
  There are no members to list at the moment.
Bu web sitesi çerez kullanıyor
Oturum açma bilgilerinizi saklamak, web sitesi tercihlerini kaydetmenize, içerik ve reklamları kişiselleştirmenize, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için oturum bilgilerini saklamak için çerezleri kullanıyoruz.
     
Sohbet Kolay Sohbet Sohbet Kolay Sohbet Chat ekolay Kolay Chat Tarz Sohbet Sohbet Kolay Sohbet kolay chat